Nabór na 2 stanowiska - PRACOWNIK SOCJALNY.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY – 2 stanowiska

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

I.     Wymagania niezbędne:
a)    posiadać obywatelstwo polskie;
b)    wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.);
c)    wykształcenie wyższe, a w przypadku wykształcenia średniego minimum 3-letni staż  pracy w jednostkach pomocy społecznej (zatrudnienie);
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
e)    posiadać nieposzlakowaną opinię;
f)    posiadać niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
g)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych.

II.     Wymagania dodatkowe:
1.    Biegła znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   (Dz.U. z 2008r. nr 115, poz. 728, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz podstawowe zagadnienia określone w ustawie  o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i o dodatkach mieszkaniowych;
2.    Umiejętność tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne lub uczestniczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków UE z zakresu     pomocy  społecznej;
3.    Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows,);
4.    Znajomość topografii Gminy Andrychów.

III.    Preferowane cechy osobowości kandydata:
1.    Umiejętność skutecznego komunikowania się;
2.    Umiejętność pracy zespołowej;
3.    Umiejętność organizowania pracy własnej;
4.    Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
5.    Samodzielność, zaangażowanie;
6.    Dyspozycyjność.

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym;
2.    Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
3.    Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
- zawierania kontraktów socjalnych,
-wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji  w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
4.    Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
5.    Przygotowanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
6.    Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
7.    Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa;
8.    Praca w programie komputerowym pomocy społecznej;
9.    Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;
10.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
11.    Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.

V. Wymagane dokumenty:
1.  Życiorys (CV);
2.  List motywacyjny;
3.  Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  według wzoru kwestionariusza określonego w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia     Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji     w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt     osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 125, poz.869);
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni  z praw publicznych,
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
8. Oświadczenie o  stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy  o pracę obowiązany jest  przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

W przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków określonych w art.156              ust.1 pkt 3  ustawy o pomocy społecznej do dyplomu ukończenia studiów należy dołączyć Część B dyplomu,  zawierającą podstawy programowe ukończonych studiów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie” w terminie do dnia 4 maja 2010r. , do godziny 15.00- osobiście  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Andrychowie,   Batorego 5,   pok. 12,
 - lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Batorego 5, 34-120 Andrychów (decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka)
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów (www.um.andrychow.pl lub www.malopolska.pl/BIP/andrychow) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  w Andrychowie, ul. Batorego 5.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz .1458 z późn.zm.).